Hur ser Hälso- och sjukvården ut i framtiden?

Förändringsarbetet inom Hälso- och sjukvården måste bygga på att vårdens viktigaste resurs, personalen, är med i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård i alla led.

Det slås fast i en långtidsutredning gällande Region Stockholm, delrapporten som rör finansiering, framtagen av Birger Forsberg och Yvonne Lettermark, projektledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Det poängteras att Hälso- och sjukvårdskostnaderna har ökat mer än den ekonomiska tillväxten i länet de senaste 20 åren, och att det finns anledning att tro att det blir så framöver. Det gör det än mer angeläget anser rapportförfattarna att rikta strålkastarna på frågor om hälso- och sjukvårdens långsiktiga finansiering och dess prioriteringar.  Exempelvis startade Region Stockholm 2020 ett projekt enligt rapporten om att eventuellt skapa samarbete mellan offentliga och privata aktörer till stöd för nya arbetsformer och sociala innovationer. Sådana fonder kan, menar man, ge viktiga om än begränsade bidrag till sjukvårdens ekonomi. Det understryks att deras för- och nackdelar måste dock bedömas betydligt bredare än ur ett rent ekonomiskt perspektiv.  Ett projekt i den här riktningen startade nyligen inom Region Stockholm och rapporten beskriver hur en privat finansiär gått in med en investering på 30 miljoner kronor i ett diabetesförebyggande projekt i utbyte mot överenskommen positiv avkastning, förutsatt att projektet uppnår vissa överenskomna mål.

I första hand handlar Region Stockholms rapport om den egna regionen, men jämförelser görs dels med hela landet dels med Region Skåne och Västra Götaland, så den är lång ifrån ointressant för andra än boende i Stockholms län. Mycket av det som tas upp speglar förmodligen Hälso- och sjukvården som helhet i landet. Exempelvis betoningen på förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete.  I rapporten från Region Stockholm trycks det på att det förebyggande arbetet främst kommer att vända sig till dem med störst vårdbehov, äldre och socioekonomiskt utsatta. De grupperna framhålls som särskilt värdefulla när det gäller att arbeta förebyggande.

Det var den 22 maj, 2018, som Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om utredningsdirektiv för hälso- och sjukvårdens utveckling fram till 2040, i dialog med professionen, patienter och andra intressenter. (HSN 2018–0387) Utredningens fokus beskrivs vara att utifrån ett framtidsperspektiv, nulägesbeskrivningar och fakta, identifiera behov och utmaningar samt visa på hur dessa kan mötas.

De två mest resurskrävande diagnoserna i Region Stockholm, enligt rapporten, är vaginal förlossning (3, 9 procent av totala kostnaden och lunginflammation (2,6 procent av den totala kostnaden) i första hand därför att dessa diagnoser förekommer ofta i vården.  Diagnos här har med DGR att göra, diagnosrelaterade grupper, se här. Det betonas att antalet vårdtillfällen (vårdvolymen) är viktigare för totalkostnaden än kostnaden per vårdtillfälle. Om kostnadseffektiviteten inom sjukvården som helhet ska höjas väger det tungt att påverka incidens och vård av diagnoser som drabbar många individer, beskriver rapporten. Det handlar om genomsnittskostnaderna för de dyraste vårdtillfällena, ytterfallen kallat, har tagits bort för att de inte ska inverka på genomsnittskostnaderna.  Ytterfallen omfattar cirka fem procent av vårdtillfällena, men motsvarar 20 procent av den samlade kostnadsmassan.

Att exempelvis förlossningsvården i Sverige är akut drabbad av brist på platser och barnmorskor torde inte komma som en total överraskning ens med den nyss genomlevda coronapandemin i åtanke.

 En rapport från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) från 2019 visar, enligt rapporten, att hälso- och sjukvårdens långsiktiga utgiftsutveckling påverkas mer av ökningar i befolkningens storlek än av förändringar i åldersstrukturen. För perioden 1980–2016 svarade befolkningsökningen för 71 procent av kostnadsutvecklingen och den förändrade åldersstrukturen för 29 procent. Det har funnits gott om tid att dimensionera för en mer realistisk och verklighetsanpassad vård, särskilt vad det gäller förlossningsvården. Beklagligt är också att Hälso- och sjukvården exempelvis förlorat många sjuksköterskor på grund av dåliga arbetsvillkor och arbetsförutsättningar när de så väl har behövts och behövs.

Enligt en av tabellerna kan jag också se att kostnaderna för psykiatrin, exempelvis, inte rört på sig så väldigt mycket sedan 2003 till 2019. De senaste åren tycks den rentav ligga på en jämn nivå. Detta trots att den psykiska ohälsan har ökat, särskilt bland de unga, men också hos äldre, och att platsbrist ofta framhålls.

Det påpekas att Hälso- och sjukvården i Region Stockholm är relativt kostsam jämfört med andra regioner, men också att produktionen är högre.  Man menar att det samtidigt finns potential att få ut mer av insatta medel, men exakt vad det handlar om redogörs det inte för.

I jämförelse med de andra två stora regionerna ses att Region Stockholm har högst nettokostnad för den samlade hälso- sjukvården och psykiatrin, påpekar man.

Det sägs dock i rapporten att data inte ska övertolkas, då det finns en del felkällor till dessa data, men man noterar att Stockholm tycks ha ett något högre kostnadsläge än övriga stora regioner.

Samtidigt är Region Stockholms kostnadsbild inte anmärkningsvärd jämfört med alla regioner. För variabeln nettokostnad för hälso- och sjukvård ligger Region Stockholm exempelvis endast på 14:e plats vid en jämförelse av landets 21 regioner. Många av de små regionerna har höga kostnader för hälso- och sjukvård, jämfört med storstadsregionerna.”  (s. 17)

Tilläggas bör, att det sägs också i rapporten att Region Stockholm över åren blivit något mer ekonomiskt beroende av staten som finansiär av verksamheten. Dessutom påtalas det att effekterna av pandemin på kostnadsutvecklingen på längre sikt är svår att prognostisera i rådande situation.

Sammanfattningsvis konstaterar rapportförfattarna att kostnaderna för hälso- och sjukvården fortsatt kommer att öka och att Region Stockholms intäktssida är behäftad med osäkerhet.

Det kommer fortlöpande att finnas en konkret risk att kostnaderna överstiger intäkterna och att pengarna inte räcker till i bemärkelsen att alla inte får den vård de behöver. En ökad samverkan mellan alla aktörer är nödvändig för att identifiera vad som behöver utvecklas att kontinuerligt säkra en kostnadseffektiv vård av hög kvalité.  Region Stockholm måste också arbeta aktivt för att minska vårdbehoven genom ökade satsningar på hälsofrämjande och prevention.” (s.17)

Vidare poängteras det i rapporten att den ekonomiska utvecklingen har möjliggjort mycket inom Region Stockholm, bland annat stora investeringar i infrastruktur och mycket hög tillgänglighet. Detta har i sin tur kommit att omfattande driftskostnader för verksamheten, påpekas det.

Investeringar och befolkningens förväntningar kräver fortsatta insatser oavsett ekonomiskt läge för verksamheten.” (sid. 29)

Det tolkar jag som att Region Stockholm kommer att fortsätta att se till att det finns en fungerande Hälso- och sjukvård och att man är beredd att skjuta till de pengar som behövs.  Inte minst till löner, som det betonas i rapporten, är en stor del av driftskostnaderna. Framtidsprognoser talar också för att det kommer att råda personalbrist inom vårdyrkena och att detta i sin tur kommer att driva upp lönerna. Man nämner bland annat att migrationen ska kunna avhjälpa personalbristen, men också innovationer, nya arbetssätt som förbättrar vårdkvalitén, och som underlättar vårdpersonalens arbete. Ny teknik, som AI, och även digitaliseringen finns också med. Det är effektiviteten inte minst, som framhävs, men utan att kvalitén går förlorad, förklaras det. Hållbarhet i lösningarna framhålls och även vikten av att personalen är kompetent och motiverad att driva verksamheten. Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs, betonas det.

I mitt stilla sinne hoppas jag att Hälso- och sjukvården inte kommer att ”avskräcka” från att söka vård överhuvudtaget då det framhålls att efterfrågan på vård också kan påverkas genom information till invånarna om god egenvård och om att söka vård på rätt nivå. Ett sådant förfarande, innebär alltid en risk, hur liten den än bedöms vara. Hur mycket av framtidens hälso- och sjukvård är redan här?

Lägst kostnader för hälso- och sjukvård per invånare 2018 i jämförelse med Region Stockholm och Region Malmö har Västra Götaland. Summan är 25 127 och de båda andra två ligger på 25 229 respektive 26 492 kronor. För Sverige som helhet är siffran 25 479. Men några variabler, som psykiatri, finns inte medräknade i de summorna.

Regionen har också andra utmaningar, utmaningar som man redan börjat jobba med. En utgångspunkt för långtidsutredningen är att ha RUFS 2050 (regional utvecklingsplan för Stockholm, 2050, som lanserades 2015, se här) som grund för att just belysa några av utmaningarna och vad de betyder för hälso- och sjukvården. 

De är som följer:

Möjliggöra befolkningstillväxt och att samtidigt förbättra miljön och invånarnas hälsa.

Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven växer.

Att vara en internationellt ledande storstadsregion i en växande global konkurrens.

Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra ökad tillgänglighet.

Att ha en fortsatt öppen region och samtidigt stärka inkluderingen.

Att öka tryggheten i regionen samtidigt som världens upplevs som osäker”. (bilaga 2, sid. 33)

Till sist vill jag tipsa om ett intressant inslag från Studio DN, (som jag just lagt till), publicerat 2021-11-15, om den digitala psykologbranschen och en eventuellt chatt med AI-robot när man mår dåligt, se här). Jag kanske också bör understryka att ibland kan säkert en digital kontakt vara bättre än ingen, men leder den ingen vart; inte upplevs meningsfull eller är till hjälp kan den nog också förvärra ens tillstånd. Men vi är alla individer och i olika åldrar, så jag kan bara tala utifrån mig själv och den information jag tagit del av genom Studio DN.

/ Helena Maria,

Referenser och tips:

Forsberg, Birger & Lettermark, Yvonne. 2021. Långtidsutredning, Hälso- och sjukvården 2040.  Delrapport Finansiering. Perspektiv Finansiering. Version. 0.95. Region Stockholm. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 20210118, se här

Persson, Ingvar. 2021. Vi kommer att få leva med coronaviruset. Ledare. Aftonbladet. 20211122, se här.

Sjödin Öberg, Helena. 2021. Studio DN 15 november: AI-robotar och videosamtal – så fungerar digitala psykologbranschen. 2021-11-15. Programledare: Ülkü Holago.

Gustafsson, Anna.2021. Varannan förlossningsenhet har lagts ner sedan 70-talet. Dagens Nyheter. 2021-11-28, se här (hämtat 2021-11-29)

Läs gärna också det tidigare inlägget på talbart. org.,”Håll ut i mörket, (som Anna-Karin och jag skrev inför jul- och nyårshelgerna för några år sedan, men vars innehåll är aktuellt oavsett tidpunkt på året) för dem som mår dåligt psykiskt, se här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: